צור קשר 23.06.2018 03:08
 
מרפאת שיניים במרכז הרפואי כפר ורדים פתוחה לכולם
כלי עבודה, אספקה טכנית וחומרי בניין, אסעד אליף חדאד
23-26 ביולי בכרמיאל
כל המבצעים השווים של סופר דבאח מעיליא
אוכל ביתי מוכן במעיליא
למטייל ולספורטאי בירכא
אולם תצוגה ומעבדת שירות במיאור מעיליא

180 מיטות סיעודיות
חדשות

Share this
לדירוג הכתבה

השופטת ריבי למלשטריך-לטר:

היתר הבניה ל-180 מיטות סיעודיות במתחם הדיור הסיעודי – בתוקף. יש לפרסם את תכנית בינוי 2015 לציבור. עתירת "יד ביד בגליל" לוקה בהיעדר ניקיון כפיים.

 

סיון יחיאלי: העתירה נדחתה. תומך בדיור הסיעודי ומתנגד להגדלתו. היזם ליאור לסרי: נחושים לקדם את הפרויקט במהירות.

 

יורם איילון: פסק הדין איננו סוף פסוק. על המועצה להגיש התנגדויות. בא כח עותרים עו"ד ישי שנידור: הדברים נעשו במחשכים, אפשר לערער ולהגיש התנגדויות.

 

 

**

בישיבת מועצת כפר ורדים שנערכה בשבוע שעבר נערך דיון סוער (שלא ע"פ סדר היום. ביוזמת יורם איילון) בעניין פסק הדין בעתירה על הקמת הדיור הסיעודי (מתחת לרחוב חרצית והמרכז המסחרי. מעט צפונית לגולדן וילג').

להלן דברי הסיכום של כבוד השופטת ריבי למלשטריך-לטר (בית המשפט המחוזי בחיפה, כשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים) בפסיקתה בעתירה שהוגשה בעניין הדיור הסיעודי על ידי קבוצת תושבים, רובם מרחוב חרצית, ו"יד ביד בגליל" (המקימים גם הם דיור סיעודי):

לסיכום

עתירת העותרת נדחית. אין בכך כדי למנוע ממנה להגיש התנגדות לכשתפורסם תוכנית בינוי 2015.

עתירת התושבים נדחית, בכל הקשור לקיומו של דיור סיעודי במסגרת התכליות והשימושים בתכנית המתאר, כפי שהוא עד תכנית בינוי 2014, ועד בכלל.

היתר הבינה למבנה D2, בכפוף לכך שמדובר ב-180 מיטות בלבד בדיור סיעודי – בתוקף, כפי שניתן, אף על פי שמדובר בשטח מוגדל למבנה D2.

יש לפרסם את תכנית בינוי 2015 לציבור.

אם תימצא לעותרים עילה לתקוף משפטית את החלטת גופי התכנון לגבי תכנית ביוני 2015, לא תנעל דלתו של בית המשפט, וזאת מבלי להביע דעה כל שהיא לגופו של עניין. אך ברור שהדיון בנושא צריך להיעשות תחליה במסגרת גופי התכנון.

בנסיבות אלו אין חיוב בהוצאות.

 

בתחילת פסק הדין ציינה השופטת כי לעותרת (יד ביד בגליל) היעדר נקיון כפיים.

וכן קבעה כי תכנית הבינוי משנת 2015 לא פורסמה לציבור.

 

**

 

אלא שכאמור, כנראה שלהחלטת כבוד השופטת מספר פרשנויות:

חבר המועצה יורם איילון, שאף הגיש לבית המשפט תצהיר (ראו בסוף הידיעה), טען בתוקף בישיבת המליאה, כי הקמת בית החולים הסיעודי עברה מתחת לרדאר הציבורי, בין היתר משום שלא היו פרסומים על כך, לא במסגרת המועצה ולא כמתחייב בחוק על-ידי הועדה המקומית לתכנון ולבניה. איילון הדגיש את דברי השופטת כי יש לפרסם את התכניות לציבור וכי דלתו של בית המשפט נשארת פתוחה. איילון גם הסתמך על חוות דעתו של עו"ד ישי שנידור, בא כח העותרים, האומרת כי "הטענה שהדברים נעשו במחשכים קיבלה חיזוק בפסק הדין, ושהדברים צריכים להיעשות מעתה בשקיפות", וכן המלצתו של עו"ד שנידור לחברי המעוצה "להיות פעילים כאשר תוכנית הבינוי 2015 תחזור לדיון להתנגדויות בהתאם לפסיקה: להביא לקבלת החלטה במועצה המתנגדת לנ"ל, לדרוש שזו תהיה עמדת המועצה המקומית בפני הוועדה המרחבית".

חבר המועצה מאיר גרינפלד הביע התנגדות להקמת המתחם הסיעודי ודרש מראש המועצה להתייעץ עם המליאה בטרם כל קבלת החלטה תכנונית.

 

סיון יחיאלי, הנתמך גם על-ידי חבר המועצה עו"ד עופר כהן והיועץ המשפטי עו"ד עדי הרטל, דחה מכל וכל את דברי איילון וגרינפלד. הוא ציין כי היתר הבניה בתוקף וכי תמיד צידד ב-6 מחלקות, בהן 180 מיטות סיעודיות. לדבריו, ההקלות שנתנו בעבר היו רק לניוד שטחים ממבנה למבנה, אבל לא להגדלת מספר המיטות. יחיאלי ציין כי המועצה לא היתה צד בעתירה, וכי אחריות הפרסומים איננה עליה, אלא על הועדה המקומית, שיתכן והתרשלה בעניין זה. לדבריו, יש לברך על הקמת המתחם, ולוודא כי לא יתרחב מעבר למוסכם.

ליאור לסרי, נציג היזמים של המתחם הסיעודי, "אשכול נדל"ן", ביקש למסור, כי "החלטת בית המשפט המחוזי מוכיחה מעבר לכל ספק את חוקיות השימושים והתוכניות הבנייה שהוגשו ואושרו עי הוועדה לתכנון, במתחם הדיור המוגן. גם לאחר הגשת 3 עתירות קנטרניות שמקורם בתחרות עסקית לא צלחו. אני נחוש לקדם את הפרויקט לגיל הזהב במהירות במטרה לפתח שירותים לגיל הזהב לרווחת תושבי כפר הורדים". 

עו"ד יעל לירון-שגיא, שיצגה את היזמים כתבה: אנו שמחים לבשר כי עתירת יד ביד ועתירת התושבים נדחו. היתר הבנייה שניתן – נותר בתוקף. כמו כן, בפסק הדין נקבעה קביעה עקרונית מצויינת – כי דיור סיעודי/בית אבות סיעודי תואם את השימושים המותרים לפי תכנית המתאר, וכפועל יוצא מכך – דיור סיעודי הינו שימוש מותר בקרקע בייעוד מגורים. הדבר היחיד אשר קבעה השופטת שנדרש לעשות בכל זאת – לפרסם את תכנית בינוי 2015, על מנת שהציבור יוכל להשמיע התנגדויותיו ככל שיש לו.

 

**

 

סיכום בית המשפט בעניין המתחם הסיעודי בכפר ורדים.

 

 

תצהיר

אני הח"מ, יורם איילון, ת.ז 057285686, לאחר שהוזהרתי לומר את האמת ושאהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזאת כדלהלן:

1.         הנני עושה תצהיר זה לבקשת תושבים מכפר ורדים בעניין ההחלטה לאשר ל'אשכול נדל"ן" להקים מוסד סיעודי גדול על שטח המיועד לבית אבות / דיור מוגן.

2.         אני תושב כפר ורדים משנת 2000, חבר המועצה המקומית החל משנת 2013 ועד היום, משמש כיו"ר וועדת המכרזים, ועד לפני שנה כיהנתי כסגן וממלא מקום לראש המועצה. בתקופה זו גם הייתי הממונה מטעם המועצה המקומית על מספר נושאים בתחום ההנדסה, לרבות מתחם הדיור המוגן.

3.         הנני להצהיר כי למרות פעילותי במועצה וחברותי בוועדות רלוונטיות, ולמרות כהונתי במועצה בשנים בהן קודם הפרויקט על-ידי אישורן של בקשות שונות, ולמרות שהייתי ממונה על הנושא, וחרף ניסיוני והיכרותי עם המטריה, לא היה לי מושג על הכוונה להקים במקום את המוסד הסיעודי שאושר. היה ידוע לי שבמקום עומד לקום בית אבות / דיור מוגן מהסוג שנבנה שם על חלק מהשטח.

4.         העובדה שאושר להקים במקום מוסד סיעודי כפי שאושר נודעה לי לראשונה מפניות של תושבים באמצע ספטמבר שנה זו.

5.         בעקבות פנייה זו, פניתי עם חברים אחרים במועצה המקומית המהווים רוב בדרישה לכנס ישיבה מיוחדת בנושא.

6.         הישיבה התקיימה ביום 26.9.2016.

7.         רוב חברי המועצה היו בדיעה שיש לפעול משפטית נגד ההחלטה להקים את המוסד הסיעודי הנ"ל בהיקף המדובר וכי יש לפעול בכל האמצעים לביטול כל ההקלות שניתנו ליזמים.

8.         חשוב לי לציין, כי אם אני וחברים אחרים במועצה המקומית, אנשי ציבורי מעורים, לא ידענו על הכוונה להקים במקום מוסד סיעודי, וקל וחומר לגבי האדם מהיישוב. כתושב כפר ורדים וכנבחר ציבור אני סבור שלא נכון לאשר במקום מוסד סיעודי כזה, ולו היה מתקיים הליך מסודר בנושא הייתי מביא את עמדתי.

 

אני מצהיר כי זה שמי, זו חתימתי, וכי תוכן תצהירי זה אמת.          

יורם איילון         

 

**

 

לב פסק הדין:

פסק הדין קובע שתוכנית הבינוי האחרונה מ-2015 (הכוללת הגדלה של מספר הקומות, וכוללת הגדלה של מספר המיטות ל-288) צריכה לחזור לדיון ולהתנגדויות (תהיה מחלוקת מה העניינים מתוך התוכנית שצריכים לחזור להתנגדויות, אבל אין ספק שהגדלת השטח לדיור סיעודי והגדלת מספר המיטות צריכים לחזור להתנגדויות).

כל מה שאושר עד 2014, כולל תוכנית הבינוי של 2014, שריר וקיים.

בתוך כך, נקבע ש-144 מיטות סיעודיות (שאושרו בתוכנית הבינוי של 2014)  אפשריות מבחינה חוקית.

משמעויות ולהמשך

התושבים יצטרכו להחליט אם להגיש ערעור לבית המשפט העליון על הפסיקה המהותית, שתוכנית המתאר מתירה 144 מיטות סיעודיות.

מבחינת חברי המועצה:

-          להבהיר שהטענה שהדברים נעשו במחשכים קיבלה חיזוק בפסק הדין, ושהדברים צריכים להיעשות מעתה בשקיפות.

-          לדרוש שהמועצה תפעל מול הוועדה המקומית כדי שההיתר שיוצא עתה ליזמים ככל שיבקשו אותו יהיה תואם לתוכנית הבינוי של 2014 ולא של 2015.

-          להיות פעילים כאשר תוכנית הבינוי 2015 תחזור לדיון להתנגדויות בהתאם לפסיקה: להביא לקבלת החלטה במועצה המתנגדת לנ"ל, לדרוש שזו תהיה עמדת המועצה המקומית בפני הוועדה המרחבית.

זו תהיה ההזדמנות של המועצה להשמיע קול ולהביע עמדה נחרצת נגד הנ"ל.

 

ישי שנידור, עו"ד 

 

**

 

רשימת העותרים:

 

משה לפל 

יהודית שגיא

שלומית סוניס 

נורית פלך

פנחס ברודצקי 

קטי אורן

נוח אורן

סימה זיו 

אורי זיו 

עודד רוט 

אילנה ביאליק 

אורי קמה  

בני שגיא 

דוב אהבה 

יעל ברלב 

נתן גילן 

אסנת עקירב 

אביטן פרץ 

רויטל מנשה 

אלון מנשה 

רענן אורי 

איל בן יהושע 

משה רודקו 

רינת בן יהושע

אתי לפל 

יהורם ביאליק

שחר ששון 

סימה ביאליק 

יצחק בן-שושן 

מיה בן-שושן 

אלונה סולומון 

ירון סולומון 

ארטור לוי 

רנה לוי 

 

מה הפרשנות בעניין בית האבות הסיעודי?
יורם איילון (מימין): בית המשפט נתן אפשרות להתנגד לתכנית הדיור הסיעודי.
סיון יחיאלי (במרכז): היתר הבניה בתוקף והקמת המתחם הסיעודי תימשך.
המרכז הישראלי לציוד צילום מקצועי
קשת אילון
מזון הכפר - סופרמרקט ומרכז חלוקת דואר א.ת. תרשיחא, ליד כפר ורדים
היכל התרבות בנהריה
המעבדה שלכם לציוד היקפי ומחשבים בגליל המערבי
אבו סעיד שווארמה ינוח
טרקטורונים חשמליים לילדים ופינות פקיניק בתרשיחא
שוק פירות וירקות גדבאן מעלות
פנצ'ריית תפן
מודעה

אוי לבושה!

תביעה חסרת תום לב ותושבים שהם כלי משחק של בעלי עסקים.
השופטת קבעה שהטענה העיקרית של יד ביד ושל התושבים, שאסור להקים במגרש הדיור המוגן מתחם של דיור סיעודי, נדחית על הסף. בקיצור, סערה בכוס תה פושר.

לדירוג התגובה

ראש עיריית כפר ורדים סיון יחיאלי

כל הכבוד לסיון על המשך פיתוח הכפר
כולי תקווה שהתושבים החתומים על העתירה יבואו עם סיון חשבון בבחירות.

לדירוג התגובה

לא הצלחתי להבין

אפשר עדיין להגיש התנגדות לתכנית שכבר אושרה?
למה תכנית 2015 תפורסם (בעתיד) כשאנחנו בשנת 2017?
יש עוד דברים שאושרו, ורק בעתיד נדע עליהם?
האם 180 מיטות, זה בעצם שליש בית חולים נהריה בתוך כפר ורדים?
מישהו יודע לענות על השאלות האלה?

לדירוג התגובה

מורחים אותנו

עפ השמועות ומה שנכתב בגלוי יש לנו 2 מתחמים האמורים לטפל בצרכים זהים.
איני בקיא בפרטים אבל ידוע שמתחמים לזקנים כוללים מיטות רפואיות. . מה שלא ברור למה לי ויד יש צורך במיטות דומות. ושחברי המועצה יבהירו ויתיחסו מי אשר ליד ביד לבנות מתחם לטיפולים סיעודיים לא יתכן שפתאום יש להם אישור אנא תסבירו לציבור . ותציינו מי אישר ליד בינוי את השינוי והאם המועצה אישרה. הכל מוסתר ולא גלוי. ובסוף יסתבר שזה גם עלה כסף למועצה ראשי הסעיות ואתה סיון בראשם חייב הסבר

לדירוג התגובה

פרסום תגובה חדשה באתר

CAPTCHA
אתגר זה נועד לוודא שהינך אנושי כדי למנוע "ספאם".
3 + 16 =
פתור את הבעיה המתמטית הפשוטה הזו. לדוגמה, עבור 1+3, הקש 4.
כלי עבודה, אספקה טכנית וחומרי בניין, אסעד אליף חדאד
מרפאת שיניים במרכז הרפואי כפר ורדים פתוחה לכולם
אוכל ביתי מוכן במעיליא
למטייל ולספורטאי בירכא
כל המבצעים השווים של סופר דבאח מעיליא
23-26 ביולי בכרמיאל
אולם תצוגה ומעבדת שירות במיאור מעיליא

לוח אירועים

יום א' יום ב' יום ג' יום ד' יום ה' יום ו' שבת
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
היכל התרבות בנהריה
דבאח מעיליא, מבצעים שווים
המעבדה שלכם לציוד היקפי ומחשבים בגליל המערבי
המרכז הישראלי לציוד צילום מקצועי
מזון הכפר - סופרמרקט ומרכז חלוקת דואר א.ת. תרשיחא, ליד כפר ורדים
פנצ'ריית תפן
אבו סעיד שווארמה ינוח
טרקטורונים חשמליים לילדים ופינות פקיניק בתרשיחא
קשת אילון
שוק פירות וירקות גדבאן מעלות
אמני כפר ורדים
תיקון, שיפוץ והחלפת גיר אוטומטי
עירית מליק. קוסמטיקה בכפר ורדים.
אשכול, בניית אתר בחינם
לעוף עם הדמיון
מתנ"ס מעלות
תמי ריטוב, בריאות הנפש ופסיכותרפיה
פרסום בכפר ורדים
עידית נבו
חגית פרידלנדר, אמנות מקורית
אבו סעיד שווארמה ינוח
היכל התרבות בנהריה
מזון הכפר - סופרמרקט ומרכז חלוקת דואר א.ת. תרשיחא, ליד כפר ורדים
שוק פירות וירקות גדבאן מעלות
המרכז הישראלי לציוד צילום מקצועי
טרקטורונים חשמליים לילדים ופינות פקיניק בתרשיחא
המעבדה שלכם לציוד היקפי ומחשבים בגליל המערבי
דבאח מעיליא, מבצעים שווים
פנצ'ריית תפן
קשת אילון
אמני כפר ורדים
תיקון, שיפוץ והחלפת גיר אוטומטי
אשכול, בניית אתר בחינם
עירית מליק. קוסמטיקה בכפר ורדים.
מתנ"ס מעלות
לעוף עם הדמיון
Share this